Algemene voorwaarden

Artikel 1           Definities

 

1. Stralend040, gevestigd te Nuenen, KvK-nummer 71926461, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als Stralend040.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als klant.

3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan Stralend040 zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens klant werkzaamheden voor klant verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 

Artikel 2           Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al het aanbod, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten door of namens Stralend040 waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door Stralend040 in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

 

Artikel 3           Aanbod en offerte

 

1. Klant huurt de ruimte via een online boekingssysteem.

2. Indien extra werkzaamheden worden verlangt, waaronder catering, wordt een offerte opgemaakt door Stralend040. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.

3. Stralend040 kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

4. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

5. Indien klant de ruimte meerdere malen in een bepaalde periode wenst te huren, kunnen partijen besluiten een huurovereenkomst op te stellen.

 

Artikel 4           Tarieven en betalingen           

 

1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Met het huren van de ruimte via het online boekingssysteem of acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling. Stralend040 komt het recht toe volledige betaling vooraf te vergen. Zij is tevens gerechtigd de overeenkomst op te schorten tot de betaling is voldaan.

3. Indien er meer tijd is gewenst dan vooraf overeengekomen, dient klant uren bij te boeken via het online boekingssysteem tegen gebruikelijke tarieven. Dit is enkel mogelijk wanneer er niet reeds een andere reservering is gemaakt voor het extra gewenste tijdsbestek. Stralend040 kan nimmer garanderen dat gebruik kan worden gemaakt van de ruimte buiten het in eerste instantie gereserveerde tijdsblok.
4. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Stralend040 heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen.
Stralend040 heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de klant.

5. Indien de klant in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de klant.

 

Artikel 5           Verplichtingen klant

 

1. Klant stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Stralend040.

2. Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Stralend040 zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Klant vrijwaart Stralend040 voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste lid van dit artikel gestelde.

4. Gasten mogen nimmer zonder begeleiding van de klant in het pand van Stralend040 aanwezig zijn.

5. Klant is gehouden zich aan de geldende huisregels te houden.

 

Artikel 6           Uitvoering van de overeenkomst

 

1. Stralend040 voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Stralend040 is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat klant beoogde.

2. Doordat het boekingssysteem van Stralend040 online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

3. Het is mogelijk gebruik te maken van audiovisuele apparatuur tegen een meerprijs.

4. Sleutels voor toegang tot het pand zullen enkel aan de klant worden verschaft. Het is klant verboden deze sleutels aan derden te verstrekken. Sleutels dienen direct na de gehuurde periode worden ingeleverd op de daartoe overeengekomen wijze.

5. Het is verboden brandgevaarlijke zaken of artikelen die kunnen leiden tot schade of vervuiling van de ruimte te gebruiken. Tevens is roken in en rond het pand niet toegestaan.

 

Artikel 7           Reservering

 

1. De kleinste reserveringseenheid bedraagt 60 minuten.

2. Klant houdt rekening met de gewenste voorbereiding en eventuele uitloop van een sessie bij het maken van de reservering.

3. Klant heeft maximaal 15 minuten na het einde van het gereserveerde dagdeel om de ruimte op te ruimen en achter te laten zoals aangetroffen.

4. Bij het reserveren van meerdere opeenvolgende dagdelen van dezelfde ruimte, is klant gerechtigd de ruimte ook te gebruiken in het tussenliggende half uur.

 

Artikel 8           Eten en drinken

 

1. Koffie en thee zitten ten alle tijde bij de huurprijs inbegrepen.

2. Klant is gerechtigd eigen etens- en drinkwaren mee te nemen. Er is een koelkast ter beschikking.

3. Indien klant catering wenst, zullen wensen en mogelijkheden onderling worden besproken en hiertoe een offerte worden opgesteld.

 

Artikel 9           Annulering

 

  1. Indien klant de overeenkomst wenst te annuleren kan dit tot 48 uur voor het gereserveerde tijdstip kostenloos. Bij annulering binnen 48 uur wordt 50% van de kosten in rekening gebracht.

 

 

 

 

Artikel 10         Overmacht

 

1. In geval van overmacht is Stralend040 gerechtigd haar werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Stralend040 redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ongevallen of brand.

 

Artikel 11         Aansprakelijkheid schade

 

1. Stralend040 is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt. Toegang tot het pand vindt in beginsel plaats op eigen risico van de klant.

2. Stralend040 is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens klant verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

3. Stralend040 is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.

4. Stralend040 is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen binnen het pand.

5. Stralend040 kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet functioneren van audiovisuele apparatuur of netwerkverbindingen.

6. Klant is zelf verantwoordelijk voor overschrijding van het overeengekomen tijdsbestek.

7. Klant is volledig verantwoordelijk voor het gedrag van de door hem meegenomen gasten.

8. Indien klant schade toebrengt aan materiaal is deze gehouden de taxatiewaarde te vergoeden.

9. In het geval dat Stralend040 een schadevergoeding verschuldigd is aan klant bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, danwel door Stralend040 aan klant in rekening is gebracht.

10. Klant vrijwaart Stralend040 tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Stralend040 geleverde diensten.

 

Artikel 12         Intellectueel eigendom

 

1. De intellectuele eigendomsrechten op de door Stralend040 aan klant ter beschikking gestelde materialen en informatie berusten bij Stralend040. Het is klant nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie en informatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.

2. Met het aangaan van de overeenkomst geeft klant Stralend040 toestemming om beeldmateriaal te gebruiken voor portfolio, eigen website, advertenties, social media, tijdschriftartikelen, drukwerk, beursmateriaal en demonstratiemateriaal.

 

Artikel 13         Bijzondere bepalingen

 

1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Klant wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

2. Stralend040 is gehouden klanten of gasten die zich niet aan de huisregels houden of hinder opleveren, uit te sluiten van het pand.

Artikel 14         Klachten

 

1. Klant is verplicht om klachten over facturen en/of de geleverde diensten binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar te maken aan Stralend040.

2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt komt klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

 

Artikel 15         Geschilbeslechting

 

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Stralend040 is gevestigd.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Stralend040 en betrokken derden 12 maanden.

 

 

 

 

 

 

Heb je vragen of wil je meer weten?

Laat via ons formulier een bericht aan ons achter. Wij reageren zo snel mogelijk met een antwoord.Voirt 2A
5671HC Nuenen

info@stralend040.nl
0408449534

kvk 71926461